Pomoc prawna

  1. O współpracy
  2.   Dobre praktyki
  3.    Sprawy bieżące

 

  

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny będąca operatorem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych w celu zapewnienia wsparcia prawnego dla kin zrzeszonych w sieci podjęła współpracę z Kancelarią Adwokacką LASSOTA I PARTNERZY.

Koszty obsługi prawnej w zakresie spraw wspólnych kin, zaakceptowanych przez Radę SKSiL oraz jej koordynatorów ponosi Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.

Podstrona poświęcona jest praktycznym problemom prawnym, z którymi na co dzień w swojej działalności artystyczno-ekonomicznej spotykają się kina studyjne i lokalne.

Strona ma być platformą wymiany doświadczeń i źródeł informacji o podejmowanym wsparciu prawnym. Jej celem jest zarówno przybliżenie w prosty i przejrzysty sposób zagadnień prawnych, które mogą budzić  wątpliwości kin lub na które, naszym zdaniem, warto zwracać szczególną uwagę, jak również przybliżać kinom podejmowane działania prawne.

W podrozdziale Umowy z dystrybutorami - dobre praktyki zawarte są przykłady problemów i sposobów ich rozwiązywania w relacjach kino-dystrybutor. Powyższe treści są redagowane na podstawie Państwa zgłoszeń. Powtarzające się i najbardziej dolegliwe dla Państwa sprawy będą kwalifikowane do objęcia opieką kancelarii prawnej.

W celu sygnalizacji nowych problemów natury prawnej prosimy o kontakt z kancelarią na dedykowany takim sprawom adres mailowy: . Adwokatami odpowiedzialnymi za współpracę z Państwem są adwokat Joanna Lassota (Wrocław) i adwokat Marcin Lassota (Kraków). 

W sprawach bieżących prosimy zgłaszać problemy do Państwa przedstawicieli w Radzie Kin Studyjnych i Lokalnych.

 

 

Umowy z dystrybutorami. Dobre praktyki

 

Obowiązek dostarczenia kopii filmu przez Dystrybutora

Konieczne jest precyzyjne i czytelne uregulowanie:

Podział wpływów z projekcji pomiędzy Kinem a Dystrybutorem

Podział wpływów powinien nastąpić po potrąceniu przez Kino następujących należności:

Stosunek umów szczegółowych do umów ramowych

Ważne jest, aby częścią negocjacji zapisów umów ramowych było ustalenie wzoru umowy szczegółowej w części, która pozostaje niezmienna pomimo zmiany szczegółowych zasad udostępniania filmu. Treść umowy szczegółowej nie powinna wypaczać zapisów umów ramowych, a jedynie wskazywać jakie filmy zostaną objęte umową.

 

Odpowiedzialność umowna Kina na zasadzie winy

Modelowym  rozwiązaniem jest uzależnienie odpowiedzialności Wyświetlającego od jego zawinienia i rażącego niedbalstwa. W szczególności Kino nie może na zasadach ryzyka odpowiadać za wszelkie działania osób trzecich (np. widowni kinowej) czy za sytuacje spowodowane działaniem siły wyższej.

 

Adekwatne kary umowne

Kary umowne powinny być adekwatne do obłożonych nimi zawinień. Względy słuszności przemawiają za modelem, w którym naprawienie szkody następuje na zasadach ogólnych, ewentualnie kary umowne kompensują poniesione przez drugą stronę straty.W szczególności nieakceptowalne są zapisy umów, które zawierają kary umowne, sięgające czasami nawet do 100% uzyskanych przychodów z wyświetlania filmów.

 

Rozliczenie świadczeń reklamowych Kina

Świadczenia reklamowe Kina mają wartość rynkową i powinny zostać rozliczone na podstawie umowy pomiędzy Dystrybutorem i Kinem. Promocja filmów jest obowiązkiem Dystrybutora, a obowiązkiem Kina może być tylko wtedy, gdy film znajduje się w repertuarze Kina a Dystrybutor zapewni właściwe materiały reklamowe. W szczególności niepożądaną praktyką jest zobowiązywanie Kina do nieodpłatnej projekcji zwiastunów filmowych bez gwarancji, że film trafi w dacie polskiej premiery do repertuaru Kina, które go reklamowało.

 

Zapewnienie przez Dystrybutora dostępu do polskiego filmu

Większość kin należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma obowiązek uwzględniania w swoich repertuarach polskich produkcji filmowych. Dla poszanowania tego obowiązku regułą powinno być, że film polskiej produkcji dofinansowany ze środków publicznych dystrybuowany przez polskiego Dystrybutora bez przeszkód wchodzi do repertuaru Kin. Niepożądaną praktyką jest wszelkie utrudnianie dostępu Kinom do takich filmów. Utrudnieniem takim może być choćby ustalanie wysokich wynagrodzeń minimalnych za prawa do projekcji filmów, na które wiele Kin nie może sobie pozwolić.

 

Zachowanie tajemnic handlowych

Umowy dystrybucyjne powinny respektować zachowanie tajemnic handlowych zarówno Dystrybutora, jak i Kin. W szczególności niepożądane jest wymaganie od Kin przesyłania logów z serwerów zawierających informacje wrażliwe (np. na temat wyświetlania wszystkich innych filmów w kinie, co może naruszać tajemnicę umów z innymi podmiotami), jak również stawianie Kinom wymogu, aby udostępniały one Dystrybutorowi swoje kontakty do klientów zbiorowych, w tym min. szkół.

 

Ochrona terminu projekcji

Po ustaleniu przez Kino i Dystrybutora szczegółów dotyczących terminów projekcji oraz dostarczenia kopii, ustalenia te mogą być zmieniane tylko za zgodą obu stron. Złamanie ustalonego terminu - zarówno przez Dystrybutora, jak i przez Kino - powinno być obłożone karą umowną adekwatną do straty drugiej strony. W szczególności umowa nie może dopuszczać jednostronnej zmiany terminu projekcji.

 

Sprawy bieżące

 

O wspólpracy