SKSiL

Forum Wokół Kina - Gdynia 2017

Podsumowanie spotkania Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

W dniach od 12 do 14 grudnia 2017 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym miało miejsce 44. Forum Wokół Kina. W ramach tego wydarzenia odbyło się spotkanie Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, na którym zaprezentowano kilka najważniejszych kwestii dotyczących działalności kin. Poniżej krótkie podsumowanie spotkania.

  1. 1.      Omówienie zmian regulaminu dotyczącego wsparcia (dopłat) do seansów studyjnych.

 

  1. 2.      Roszczenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

W ostatnim czasie organizacje  - Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP oraz Stowarzyszenie Związek Artystów Wykonawców STOART - zaczęły aktywnie realizować zbiorowy zarząd prawami pokrewnymi w zakresie pobierania wynagrodzenia dla artystów wykonawców przewidzianego w art. 70 ust. 2 (1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu eksploatowania utworów audiowizualnych na polu wyświetlania w kinach.

Prawo artystów wykonawców do otrzymania wynagrodzenia przewidzianego ustawą z tytułu eksploatowania utworów audiowizualnych na polu wyświetlania w kinach jest kwestią bezsporną, jednak pojawiły się wątpliwości w zakresie legitymacji organizacji do inkasowania owego wynagrodzenia. Dodatkowo, wobec braku zatwierdzonych tabel wynagrodzenia wątpliwości budzi także sposób ustalenia należnej na rzecz organizacji stawki wynagrodzenia.

W załączeniu znajduje się notatka przygotowana na ten temat dla kiniarzy.

  1. 3.      Możliwość uzyskania niższych stawek wynagrodzeń dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnym organizacja zbiorowego zarządzania we wnioskach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń ma obowiązek przedstawić niższe stawki wynagrodzeń obowiązujące podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz instytucje oświatowe, korzystające z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem korzyści majątkowych. Taka zniżka w przypadku odtwarzania muzyki wynosi nawet 35 %. Jednak, po rozesłaniu zapytań do podmiotów działających na rzecz kultury, okazuje się, że żadnej z nich przewidziana ustawowo zniżka nie została zaproponowana.

W związku z tym zostały podjęte kroki w stosunku do SFP i ZAiKS celem ustalenia, jakim podmiotom oraz w jakiej wysokości przysługuje niższa stawka wynagrodzeń.

  1. 4.      Reprezentacja środowiska kin

Po raz pierwszy w Radzie Polskiego Instytutu Filmowego znalazł się przedstawiciel kina niezależnego, z którym w czasie Forum spotkali się przedstawiciele Rady SKSiL oraz zarządu Stowarzyszenia i przekazali postulaty kin dla Rady PISF.

Interesy kin są reprezentowane także poprzez działania Stowarzyszenie m.in. poprzez złożenie wniosków o udział w charakterze uczestnika w dwóch postępowaniach w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń: jednego na wniosek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, drugiego – Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przed Komisją Prawa Autorskiego

Środowisko kin niezależnych jest także reprezentowane w samym składzie Komisji Prawa Autorskiego, ustalającej stawki wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządu i reprezentuje je adwokat Joanna Lassota.

  1. 5.      Umowy dystrybucyjne

W dalszym ciągu prowadzone są negocjacje z dystrybutorem Monolith Films mające na celu stworzenie generalnej umowy dystrybucji kinowej filmów, która będzie uwzględniała interesy obu stron. W dniu 18 grudnia 2017 r. została przesłana kolejna propozycja wersji umowy. Stronom udało się ustalić już wiele rozwiązań, ale spornym punktem pozostaje wciąż kwestia zwiastunów oraz odpowiedzialności kiniarzy za naruszenia umowy. W przypadku jeśli kino udzieliło pełnomocnictwa adwokat Joanna Lassocie na prośbę kina zostaną wysłane wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ustalonych i proponowanych zmian, ich zestawienie i uwagi do umowy.

 

  1. 6.      Ustawa dotycząca zakazu handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie obejmuje swoim zakresem działalności kin, bowiem ustawa stworzyła na potrzeby własne definicję handlu jako: proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne, co za tym idzie proces świadczenia usług nie został uregulowany ww. ustawą. Kina będą mogły wykonywać swoje czynności w takim samym zakresie jak dotychczas z uwagi na świadczenie usług, a nie prowadzenie handlu polegającego na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Tym samym do kin w dalszym ciągu należy stosować regulacje wynikające z Kodeksu pracy.

W przypadku tak zwanych bufetów kinowych zastosowanie do ich działalności znajdzie ustawa o handlu. Jednakże, od tej ogólnej zasady zakazu handlu w niedziele i święta, art. 6 ustawy o handlu przewiduje odstępstwa, wyliczając enumeratywnie placówki handlowe, które handel w tym dniu prowadzić mogą. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 10 w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku [zakaz nie obowiązuje]. Dzięki tej regulacji bufety kinowe będą mogły swobodnie funkcjonować mimo zakazu handlu w niedziele.

  1. 7.      Akcje promocyjne i programy lojalnościowe

Na spotkaniu została również poruszona kwestia organizowania akcji promocyjnych, jak również programów lojalnościowych przez podmioty konkurencyjne. Zwrócono uwagę na problematykę związaną z uwypukleniem w reklamie istotnej cechy usługi z jednoczesnym przekazem sugerującym, że ma stały, a tym samym bardzo atrakcyjny charakter, gdy w rzeczywistości tak nie jest, co może wprowadzać odbiorców w błąd. Takie zachowanie może naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Rozważano również, czy programy lojalnościowe są zgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. czy nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji, za jaki uznaje się utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Niedozwolone jest bowiem takie zaniżanie sprzedaży usług, które prowadzi do eliminacji z rynku danych usług konkretnego wykonawcy czy też wykonawców.

Rada SKSiL rozważy, czy niektóre akcje prowadzone przez podmioty konkurencyjne – multipleksy nie poddać kontroli ze strony UOKiK.

  1. 8.      Zmiany w Programach Operacyjnych PISF – dostęp do filmów finansowanych przez PISF

W związku z postulatami kiniarzy o interwencję w sprawie ograniczania dostępu do filmów finansowanych przez PISF w 2015 roku zostały zgłoszone propozycje zmian do Programów Operacyjnych PISF na rok 2016 a następnie na rok 2017 i 2018. Proponowane zmiany miały na celu wyeliminowanie sytuacji odmowy udzielenia zgody na wyświetlania filmu z uwagi brak akceptacji warunków dyskryminujących małe kina. W szczególności dotyczyło to narzucania wyłączności lub odmowy udzielenia licencji w okresie premierowym z uwagi na udzielenie tych licencji sieciom multipleksów.

W związku z powyższy filmy finansowane w roku 2016 i kolejnych muszą być dystrybuowane z obowiązkiem zapewnienia jak najszerszego, powszechnego dostępu do filmu dofinansowanego przez PISF, na zasadach uczciwej konkurencji w szczególności przy  obowiązku oferowania do wyświetlania filmu w szczególności w okresie premierowym wszystkim podmiotom prowadzącym kina na terenie Polski przy poszanowaniu zasad zapewniających uczciwą konkurencję i charakter tych podmiotów.

Dalsza propozycja kiniarzy została znacznie zmodyfikowana w PO 2016, ale pozostało, iż warunkiem udostępnienia filmu podmiotom prowadzącym kina jedno- i dwusalowe nie może być wymóg wyświetlania więcej niż dwóch seansów dziennie na jedną salę kinową przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.

Zapis ten w programach na rok 2017 i 2018 brzmi już inaczej: warunkiem udostępnienia filmu podmiotom prowadzącym kina jedno- i dwusalowe nie może być wymóg wyświetlania więcej niż 2 seansów dziennie w przeliczeniu na jedną salę kinową.

W przypadku naruszania tego obowiązku przez dystrybutorów co do filmów finansowanych ze środków PISF prosimy o zgłoszenie takich sytuacji. Niezabezpieczenie ww. warunków dystrybucji przez producenta może stanowić złamanie umowy o dotację pomiędzy producentem a PISF.

 

  1. 9.      Działalność Stowarzyszenia Studyjnych

Dodatkowym obok SKSiL podmiotem reprezentującym interesy kin niezależnych jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Zrzesza ono osoby i instytucje powiązane z kinami niezależnymi należącymi także do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi w Polsce, min. poprzez określanie standardów rozpowszechniania filmów studyjnych, reprezentowanie potrzeb kin studyjnych przed władzami państwowymi i samorządowymi, ochrona interesów kin należących do Stowarzyszenia wobec dystrybutorów, współpraca z podobnymi organizacjami zagranicznymi, a wreszcie działanie na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o kinematografii artystycznej.

Deklaracja przystąpienia znajduje na stronie: http://www.kinastudyjne.pl/static/2/5606/deklaracja-przystapienia-do-stowarzyszenia-kin-studyjnych.html

Stowarzyszenie poza działaniami wskazanymi powyżej w 2017 r. koordynowało w Polsce wspólnie z SKSiL Europejski Dzień Kina Artystycznego oraz promowało jego obchody w Polsce. Informacje na stronie www.stowarzyszniekin.pl

  1. Dodatkowe informacje: Pani Urszula Silwon, członkowie Rady SKSiL oraz adwokat Joanna Lassota film@lassota.pl oraz na stronie SKSiL i grupach na FB kiniarze SKSiL oraz SKSiL.